بسته
(0) خرید من
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
دسته بندی محصولات
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  شرح وظایف مسئول امور دفتری وبایگانی

  حفظو نگهداري نامه ها، اوراق، اسناد ، مدارك و پرونده هايح عادي مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس

  روش تعیین شده.

  -2 مراقبت از افشاي محتواي نامه ه ا، اسناد و مدارك اداري،

  خودداري از تحویل پرونده ها، اسناد ، مدارك و مکاتبات اداري به غیر یا
  واحدها بدون کسب اجازه از مقام مسؤول یا مافوق.
  -3 پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور.
  -4      تحویل پرونده هاي مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام

  مافوق.
  -5 صورت برداري، طبقه بندي، کد گذاري و بایگانی پرونده ها طبق دستورالعمل هاي مربوط و نیاز واحدهاي ذیربط.
  -6 بازبینی ضمائم نامه هاي وارده و صادره.
  -7 ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه هاي وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در رایانه یا دفاتر مربوطه.
  -8 پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست هاي متقاضیان.
  -9 تفکیک و توزیع نامه ها براي ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیري آنها.
   تهیه گزارشات مورد نیاز براي مقام مافوق.
   انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.
   

  نظر خود را وارد نمایید.